Achtergrond
Stempel Stichting Het Burgerweeshuis Meppel

Achtergrond

Geschiedenis

Wie in Meppel op zoek gaat naar het oude Burgerweeshuis, zal het niet vinden. In Meppel heeft namelijk nooit zo’n gebouw gestaan; een echt weeshuis is er niet geweest. Hoe kan dat? En hoe kan de Stichting dan nu bestaan? De geschiedenis in vogelvlucht.

1862

Een aantal oud-diakenen van de Nederlandse Hervormde kerk richtten een weeshuis op: het 'Burger Weeshuis voor Protestanten'. Men kon als inwoner van Meppel f. 100 betalen en kreeg daarmee het recht om kinderen in het tehuis te laten opnemen. Een weeshuis voor een kleine groep mensen want alleen zij die hadden betaald kwamen in aanmerking om 'deelhebber' te worden

Eind 19e eeuw

In deze tijd ontstond het idee en later de norm dat wezen beter in een gezin, uitgekozen door de voogden (bestuurders) , konden worden opgevoed dan in een weeshuis. Hierdoor is het tot de bouw van zo’n tehuis nooit gekomen. Ook een “gebrek” aan wezen speelde hierbij een rol. Het inmiddels verzamelde geld werd slechts ten dele gebruikt voor een plaatsing bij een gezin en het aantal plaatsingen bleef gering. Ondertussen was er wel een zeker kapitaal bijeengebracht.

1914

Vanaf 1914 werd geld ook incidenteel aan andere liefdadige doelen besteed en werd de doelgroep vergroot; ook kinderen van andere gezindten kwamen nu in aanmerking voor hulp. Het bestuur van het Burgerweeshuis dat eerst onder toezicht stond van de Hervormde kerk moest zich nu verantwoorden aan de Gemeente Meppel.

1938

In 1938 bestond het Burgerweeshuis 75 jaar. Dit jubileum viel samen met een andere mijlpaal namelijk het bereiken van een kwart miljoen gulden aan kapitaal. Uit het verslag van het feestdiner dat op 1 april van dat jaar werd gehouden, blijkt dat het een moeilijke tijd was voor de voogden. De secretaris, M.C. Boom, beschreef in de notulen een impressie die de tijdsgeest goed weergeeft.

1941

De Tweede Wereldoorlog zorgde voor een ommekeer. De Duitsers dreigden beslag te leggen op het vermogen van de 'slapende' vereniging. Daarom was het van groot belang activiteiten te gaan ontplooien. Op 13 augustus werd dan ook besloten om verenigingen in Meppel, waaronder Bleekneusjes, Groene Kruis en Winterhulp, financieel te ondersteunen.

1948

De rol van het Burgerweeshuis als liefdadigheidsinstelling werd pas op 19 februari 1948 officieel gemaakt in nieuwe statuten. De verzorging van (half)wezen was niet meer het enige doel maar ook hulp aan liefdadige doeleinden of ‘tot steun van inrichtingen ten algemene nutte’, mits te Meppel gevestigd. Hier eindigde de opvang en ondersteuning van (half)wezen alhoewel er af en toe noch wel een aantal verzorgd werd. De relatie met de gemeente Meppel bleef bestaan.

1990

In dit jaar werden de statuten gemoderniseerd. De doelstelling werd :”Financiële steun t.b.v. culturele en/of sociale doeleinden ten dienste van de gemeente Meppel en haar inwoners.” De huidige bestuursleden (“Voogden”) worden benoemd door B en W na voordracht van twee personen. De jaarstukken worden ter inzage aan de gemeente aangeboden. De protestante signatuur verdwijnt en het Burgerweeshuis hoeft geen verantwoording meer af te leggen aan de Gemeente.

Tegenwoordig is het Burgerweeshuis een 'moderne' stichting. Via professioneel vermogensbeheer wordt het aanwezige kapitaal beheerd. Veel wordt nu in Meppel mogelijk gemaakt door de opbrengsten uit een vermogen dat in de voorgaande decennia is opgebouwd.

Cijfers en feiten

Ieder jaar ontvangt het Burgerweeshuis financiële aanvragen. De laatste tien jaarberichten geven een indruk van welk bedrag er is uitgekeerd aan hoeveel of welke doelen. De baten en lasten over 2017 vindt u hier.

2017

In 2017 zijn 54 aanvragen ontvangen, waarvan er 39 zijn gehonoreerd. Van de verleende subsidies zijn de meeste onder de kop’ maatschappelijk’ te rangschikken (43%) , gevolgd door beeldende kunst/exposities (15%) en muziek en zang ((13%). De hoogste bijdrage was €4000,-, de laagste €250,-. De gemiddelde bijdrage was bijna €1000,-

2016

Er werden 62 aanvragen voor een financiële bijdrage ingediend. Van deze aanvragen werden 45 geheel of gedeeltelijk gehonoreerd: totaal voor een bedrag van €47.000,-. De bijdragen varieerden van €250,- tot €4000,-. Het aantal subsidieverzoeken is min of meer gelijk aan dat van vorige jaren.

2015

Het uitgekeerde bedrag aan subsidies bedroeg bijna €47.000. Het aantal aanvragen was 63, waarvan er 39 werden gehonoreerd. Zoals gebruikelijk werd een bijdrage gegeven ten behoeve van de grote Meppeler evenementen (w.o. de landelijke intocht van Sinterklaas). Ook werden sporttalenten ondersteund en sommige personen bij hun studie. Ook kleinere culturele evenementen ontvingen een bijdrage. De gemiddelde bijdrage bedroeg €1200,-.

2014

Het uitgekeerde bedrag aan subsidies bedroeg €52.000. Er werden 47 aanvragen ingediend, waarvan er 30 zijn gehonoreerd. 50% werd besteed aan de ‘grote Meppeler evenementen’. Een aantal evenementen in het kader van Meppel, culturele hoofdstad van Drenthe en Het speciaal onderwijs kreeg een bijdrage. Naast kleinere projecten werden individuele personen ondersteund bij studie.

2013

Het uitgekeerde bedrag aan subsidies bedroeg €46.000,-. Er werden 60 aanvragen ingediend, waarvan er 34 zijn gehonoreerd. Aan de grote Meppeler festiviteiten werd €15.000,-besteed. Talenten werden gestimuleerd met € 6.500,- Ook aanvragen vanuit het Buitengewoon Onderwijs en bijzondere culturele projecten zijn gehonoreerd.

2012

Het uitgekeerde bedrag aan subsidies bedroeg € 50.000. Dit werd geschonken aan maatschappelijke doelen, speciaal onderwijs, verenigingen en culturele evenementen. Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van Het Burgerweeshuis werd aan de bevolking van Meppel een Lindeboom met groot zitmeubel aangeboden. Reizigers met trein of bus en anderen maken veelvuldig gebruik van deze nieuwe ontmoetingsplek in Meppel.

2011

Het uitgekeerde bedrag aan subsidies bedroeg € 55.000

2010

Het uitgekeerde bedrag aan subsidies bedroeg € 44.000. Een groot deel hiervan was bestemd voor maatschappelijke doelstellingen en het speciaal onderwijs. Een substantieel gedeelte ging naar recreatie en sport, culturele instellingen en naar de beeldende kunst.

2009

Het uitgekeerde bedrag voor subsidies bedroeg € 35.000. Sportverenigingen, bijzondere muzikale uitvoeringen, scholen met een bijzondere opdracht, historische boekwerken, museale activiteiten, financiering van studie.

2008

Het uitgekeerde bedrag voor subsidies bedroeg € 39.190,- Ongeveer de helft van de bijdragen ging naar maatschappelijke doelen en naar het speciaal onderwijs. De overige gelden gingen naar culturele verenigingen en naar recreatie en sport.

2007

Het uitgekeerde bedrag voor subsidies bedroeg € 37.850,- Ruim de helft ging naar maatschappelijke instellingen en naar speciaal onderwijs.