over Het Burgerweeshuis Meppel

Geschiedenis

Wie in Meppel op zoek gaat naar het oude Burgerweeshuis, zal het niet vinden. In Meppel heeft namelijk nooit zo’n gebouw gestaan; een echt weeshuis is er niet geweest. Hoe kan dat? En hoe kan de Stichting dan nu bestaan? De geschiedenis in vogelvlucht.

1862

Een aantal oud-diakenen van de Nederlandse Hervormde kerk richtten een weeshuis op: het ‘Burger Weeshuis voor Protestanten’. Men kon als inwoner van Meppel f. 100 betalen en kreeg daarmee het recht om kinderen in het tehuis te laten opnemen. Een weeshuis voor een kleine groep mensen want alleen zij die hadden betaald kwamen in aanmerking om ‘deelhebber’ te worden

Eind 19e eeuw

In deze tijd ontstond het idee en later de norm dat wezen beter in een gezin, uitgekozen door de voogden (bestuurders) , konden worden opgevoed dan in een weeshuis. Hierdoor is het tot de bouw van zo’n tehuis nooit gekomen. Ook een “gebrek” aan wezen speelde hierbij een rol. Het inmiddels verzamelde geld werd slechts ten dele gebruikt voor een plaatsing bij een gezin en het aantal plaatsingen bleef gering. Ondertussen was er wel een zeker kapitaal bijeengebracht.

1914

Vanaf 1914 werd geld ook incidenteel aan andere liefdadige doelen besteed en werd de doelgroep vergroot; ook kinderen van andere gezindten kwamen nu in aanmerking voor hulp. Het bestuur van het Burgerweeshuis dat eerst onder toezicht stond van de Hervormde kerk moest zich nu verantwoorden aan de Gemeente Meppel.

1938

In 1938 bestond het Burgerweeshuis 75 jaar. Dit jubileum viel samen met een andere mijlpaal namelijk het bereiken van een kwart miljoen gulden aan kapitaal. Uit het verslag van het feestdiner dat op 1 april van dat jaar werd gehouden, blijkt dat het een moeilijke tijd was voor de voogden. De secretaris, M.C. Boom, beschreef in de notulen een impressie die de tijdsgeest goed weergeeft.

1941

De Tweede Wereldoorlog zorgde voor een ommekeer. De Duitsers dreigden beslag te leggen op het vermogen van de ‘slapende’ vereniging. Daarom was het van groot belang activiteiten te gaan ontplooien. Op 13 augustus werd dan ook besloten om verenigingen in Meppel, waaronder Bleekneusjes, Groene Kruis en Winterhulp, financieel te ondersteunen.

1948

De rol van het Burgerweeshuis als liefdadigheidsinstelling werd pas op 19 februari 1948 officieel gemaakt in nieuwe statuten. De verzorging van (half)wezen was niet meer het enige doel maar ook hulp aan liefdadige doeleinden of ‘tot steun van inrichtingen ten algemene nutte’, mits te Meppel gevestigd. Hier eindigde de opvang en ondersteuning van (half)wezen alhoewel er af en toe noch wel een aantal verzorgd werd. De relatie met de gemeente Meppel bleef bestaan.

1990

In dit jaar werden de statuten gemoderniseerd. De doelstelling werd :”Financiële steun t.b.v. culturele en/of sociale doeleinden ten dienste van de gemeente Meppel en haar inwoners.” De huidige bestuursleden (“Voogden”) worden benoemd door B en W na voordracht van twee personen. De jaarstukken worden ter inzage aan de gemeente aangeboden. De protestante signatuur verdwijnt en het Burgerweeshuis hoeft geen verantwoording meer af te leggen aan de Gemeente.

Tegenwoordig is het Burgerweeshuis een ‘moderne’ stichting. Via professioneel vermogensbeheer wordt het aanwezige kapitaal beheerd. Veel wordt nu in Meppel mogelijk gemaakt door de opbrengsten uit een vermogen dat in de voorgaande decennia is opgebouwd.

Cijfers en feiten

Ieder jaar ontvangt het Burgerweeshuis financiële aanvragen. De laatste tien jaarberichten geven een indruk van welk bedrag er is uitgekeerd aan hoeveel of welke doelen. De baten en lasten over 2022 en 2023 vindt u hieronder.

Staat van baten en lasten    
  2023 2022
Baten € 241.673 € -378.422
Lasten € 5.448 € 26.009
Verleende subsidies en bijdragen: € 51.118 € 35.642


2023

In het afgelopen jaar heeft het bestuur van het Burgerweeshuis Meppel zich vier keer verzameld, waarbij we onze missie van gemeenschapsbetrokkenheid en ondersteuning hebben voortgezet.

Gedurende het jaar hebben we een totaal van eenendertig evenementen ondersteund. Deze evenementen omvatten een breed scala aan activiteiten die de rijke diversiteit en vitaliteit van onze gemeente weerspiegelen. Van opzwepende muziekfestivals tot inspirerende kunstexposities, van spannende sportevenementen tot de prachtige sociale tradities zoals Donderdag Meppeldag en het Grachtenfestival.

Bovendien zijn we trots dat het Burgerweeshuis in 2023 hoofdsponsor is geworden van het Meppeler Sportgala, een evenement dat de prestaties en de geest van sportiviteit in onze gemeente viert. Deze sponsoring benadrukt onze voortdurende steun aan de ontwikkeling van sport en de erkenning van talent binnen onze gemeente.

2022

Het bestuur kwam in 2022 vier keer bij elkaar.

Het lijkt erop dat het sociale en culturele leven na de Coronaperiode langzaam op gang is gekomen. Negentien evenementen heeft het Burgerweeshuis met een financiële bijdrage ondersteund.

Een greep hieruit: Oranjecomité Meppel, Herdenkingsbijeenkomst 4 mei, Mannenkoor, Meppeler muziekfestival, Beeldentuin Havixhorst, de bijenvereniging, het project ‘de fluiteraars van Loes Heebink e.a. Ook werd een jonge inwoonster uit Meppel ondersteund bij het waarmaken van haar zeilambities.

2021

Door maatregelen ter bestrijding van Covid 19 hadden gevolgen voor het Burgerweeshuis. In de gemeente konden minder activiteiten georganiseerd worden. Daardoor bleef het aantal aanvragen voor een bijdrage beperkt. 18 verzoeken werden gehonoreerd. Een greep hieruit: Stichting Klassiek Drenthe, Stichting Oud Indiëgangers Meppel, Kunsthuis Secretarie, Orgelconcerten, EJVM Drentehe Cup, Kunstwerk Ezinge. De toegezegde bedragen varieerden van €500,- (Stichting Kijk je ogen uit) tot €5000 (Drents Poppenfestival)

Het bestuur van het Burgerweeshuis kwam vier keer bij elkaar (waarvan 2 keer digitaal)

2020

In 2020 zijn 31 aanvragen ingediend. Dat is aanzienlijk minder dan eerdere jaren. Door de lockdown werden veel voorgenomen activiteiten geannualeerd of uitgesteld (bv. herdenking 4 mei, orgelconcerten, Grachtenfestival, Donderdag Meppeldagen). Totaal werd er voor €29.982,- aan subsidies verstrekt. De hoogte van de bijdrage varieerde van €500,- (gedichtenbundel stadsdichter) tot €7500,- (onderzoek herbestemming Grote Kerk). Het Burgerweeshuis werd blij verrast met een legaat (€40.000,-) uit de nalatenschap van mevrouw J.Douma. Het bestuur van het Burgerweeshuis kwam twee keer fysiek bij elkaar. De overige contacten vonden per mail of via teams plaats.

2019

In 2019 zijn er 48 verzoeken om een bijdrage ontvangen. Daarvan werden 48 aanvragen geheel of gedeeltelijk gehonoreerd. (85%) in totaal €53.000,- aan subsidies verstrekt. De hoogste bijdrage was 5000,- en de laagste €340,-. De gemiddelde sponsoring per gehonoreerde aanvraag was €1300,- Het belangrijkste criterium voor al dan niet toekenning was wederom dat de bijdrage Meppel en/of haar bewoners ten goede moeten komen. De bijdragen kwamen vooral ‘maatschappelijke organisaties’ ten goede gevolgde door ‘jeugd en jongeren’ en ‘cultuur’.

2018

Er werden 43 aanvragen ingediend, waarvan er 30 (70%) werden gehonoreerd. het belangrijkste criterium bij beoordeling is dat de te verstrekken subsidie Meppel en/of haar inwoners ten goede moet komen. De bijdragen varieerden van €250,- tot €5000,- t.b.v. bijvoorbeeld het speciaal onderwijs, de arme kant van Meppel, Puppet International, Theater van de Droom, Altiband, Omroep Meppel, Vliegerfestival, Rijvereniging Meppel enz. De gemiddelde bijdrage was €1425,-

2017

In 2017 zijn 54 aanvragen ontvangen, waarvan er 39 zijn gehonoreerd. Van de verleende subsidies zijn de meeste onder de kop’ maatschappelijk’ te rangschikken (43%) , gevolgd door beeldende kunst/exposities (15%) en muziek en zang ((13%). De hoogste bijdrage was €4000,-, de laagste €250,-. De gemiddelde bijdrage was bijna €1000,-

2016

Er werden 62 aanvragen voor een financiële bijdrage ingediend. Van deze aanvragen werden 45 geheel of gedeeltelijk gehonoreerd: totaal voor een bedrag van €47.000,-. De bijdragen varieerden van €250,- tot €4000,-. Het aantal subsidieverzoeken is min of meer gelijk aan dat van vorige jaren.

2015

Het uitgekeerde bedrag aan subsidies bedroeg bijna €47.000. Het aantal aanvragen was 63, waarvan er 39 werden gehonoreerd. Zoals gebruikelijk werd een bijdrage gegeven ten behoeve van de grote Meppeler evenementen (w.o. de landelijke intocht van Sinterklaas). Ook werden sporttalenten ondersteund en sommige personen bij hun studie. Ook kleinere culturele evenementen ontvingen een bijdrage. De gemiddelde bijdrage bedroeg €1200,-.

2014

Het uitgekeerde bedrag aan subsidies bedroeg €52.000. Er werden 47 aanvragen ingediend, waarvan er 30 zijn gehonoreerd. 50% werd besteed aan de ‘grote Meppeler evenementen’. Een aantal evenementen in het kader van Meppel, culturele hoofdstad van Drenthe en Het speciaal onderwijs kreeg een bijdrage. Naast kleinere projecten werden individuele personen ondersteund bij studie.

2013

Het uitgekeerde bedrag aan subsidies bedroeg €46.000,-. Er werden 60 aanvragen ingediend, waarvan er 34 zijn gehonoreerd. Aan de grote Meppeler festiviteiten werd €15.000,-besteed. Talenten werden gestimuleerd met € 6.500,- Ook aanvragen vanuit het Buitengewoon Onderwijs en bijzondere culturele projecten zijn gehonoreerd.

2012

Het uitgekeerde bedrag aan subsidies bedroeg € 50.000. Dit werd geschonken aan maatschappelijke doelen, speciaal onderwijs, verenigingen en culturele evenementen. Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van Het Burgerweeshuis werd aan de bevolking van Meppel een Lindeboom met groot zitmeubel aangeboden. Reizigers met trein of bus en anderen maken veelvuldig gebruik van deze nieuwe ontmoetingsplek in Meppel.

2011

Het uitgekeerde bedrag aan subsidies bedroeg € 55.000